CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Jedná se o jednopatrovou budovu a hospodářský pavilon.
Horní část budovy byla do roku 2009 využívána zřizovatelem ke sportovním aktivitám ( stolní tenis, cvičení žen), po stavebních úpravách, které proběhly v roce 2010 opět slouží, od 1.9.2011 jako II. třída mateřské školy.
Přízemí i I. poschodí :
Místnosti mat. školy jsou slunné, prostorné, vhodně a účelně vybavené. Postupně je v přízemí zařízení modernizováno: nové židličky, lehátka, lůžkoviny, kuchyňka, skříňky na hračky, psací stůl, kanc. židle, konf. stolek,skříňky na doklady, koberce v herně a třídě.Ve třídě v I.poschodí je vybavení nové.
Hospodářský pavilon je z části využíván zřizovatelem mateřské školy. Byla zde vybudována obecní knihovna.
Budova je obklopena velkou zahradou s vlnitým terénem. Je využívána k pobytu dětí venku a nabízí velké možnosti k realizaci různých her a činností ( pískoviště,herní prvky, domečky, prolézačky). Na podzim 2015 byla zahrada částečně zrekonstruována a doplněna novými herními prvky. Na zahradě je několik vzrostlých keřů a stromů, které dotváří ráz zahrady.
Mateřská škola je umístěna na konci vesnice, což umožňuje pozorování přírody v různých ročních obdobích a vytváření kladného vztahu k přírodě. Děti jsou nenásilnou formou vedeny k ochraně přírody a životního prostředí.
Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem, kapacita třídy i hygienická kapacita je stejná tj. 50 dětí.
Od 1.3. 2003 je naše mateřská škola zařazena do sítě škol, jako právní subjekt.
Předškolní vzdělávání zajišťují 3 plně kvalifikované pedagogické pracovnice a 1 nekvalifikovaná pedagogická pracovnice, která studuje obor předškolní a mimoškolní pedagogika, aby splňovala kvalifikaci pro učitelky mateřské školy dle zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., § 6 odst. 1. 
Provoz zajišťují 2 pracovnice s rozděleným úvazkem, část jako školnice - uklízečka a část jako pracovnice školní jídelny – výdejny. V naší mateřské škole se nevaří, obědy jsou dováženy z nedaleké vývařovny firmou Roman Janoušek Pražská 54, 280 02 Kolín, zajišťují dovoz i dodávku jídel. Tyto služby jsou smluvně zajištěny.

VÝŠE  ŠKOLNÉHO : 200,- Kč/ měsíčně

CENA OBĚDA : 32,- Kč

CENA DOPOLEDNÍ SVAČINY : 7 - 9,- Kč 

CENA ODPOLEDNÍ SVAČINY : 6 -7,- Kč

CELODENNÍ PITNÝ REŽIM : 2 - 3,- Kč


CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 1. Jako venkovská mat. škola s výhodným umístěním na konci vesnice, využíváme hlavně pozorování přírody v různých ročních obdobích.

 2. Vytváříme kladný vztah k přírodě – vedeme děti k ochraně životního prostředí – ekologii.

 3. Pečujeme o zdravý rozvoj a růst dětí předšk.věku. Využíváme přírodních podmínek v okolí mat.školy k pobytu dětí na čerstvém vzduchu a otužování dětí. Snažíme se, aby se děti každý den něco nového naučily, setkaly se s nějakou hodnotou a byly u nich podporovány postoje.

 4. Doplňujeme rodinnou výchovu, reagujeme na vývojová specifika a individuální potřeby dětí ve věku od dvou do tří let, úzce spolupracujeme s rodiči ( předávání zkušeností z přednášek a seminářů DVPP).

 5. Vytváříme vhodný program v době pobytu dětí v mat. škole s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem ,dovednostem a věku dětí. Rozvíjíme dětské sebevědomí podchycením různých schopností, stimulujeme rozvoj různých druhů nadání dětí. Doporučujeme děti ve spolupráci s rodiči do ZUŠ v Kolíně.

 6. Dětem s vadnou výslovností zajišťujeme logopedickou péči – ve spolupráci s PPP v Kolíně, popřípadě vyšetření školní zralosti, odchylky v chování dětí, vyšetření dětí se speciálními potřebami. Vše po dohodě a se souhlasem rodičů.Pro děti nadané a děti se speciálními potřebami zpracujeme Plány pedagogické podpory nebo dle stupně přiznaných podpůrných opatření Indivudální plány,které 3x ročně vyhodnocujeme dle Evaluačního plánu.

 7. Věnujeme zvýšenou pozornost předškolním dětem a dětem s odloženou školní docházkou (uvolňovací cviky, správný úchop tužky, početní představy apod...), pro děti s odkladem školní docházky zpracováváme Individuální vzdělávací programy,se souhlasem rodičů, které také 3x ročně hodnotíme dle Evaluačního plánu.

 8. Pracujeme podle ŠVP PV.

 9. Od května 2012 jsme zapojeni do projektu „ Mámy pro mámy“, jehož autorem je sdružení „Nedoklubko“ ( vyrábíme drobné dárky pro rodiny s předčasně narozenými dětmi).

 10. Ve školním roce 2013/2014 jsme se zapojili do „Soutěže s panem Popelou“, ve spolupráci s rodiči a přáteli školy, sbíráme starý papír.

 11. Sbíráme plastová víčka pro nemocného kamaráda.

 12. Od října 2015 jsme zapojeni do dotačního programu „Školní mléko“.

 13. Výsledky vzdělávacího procesu hodnotíme kladně.Vycházíme z vyjádření učitelů hlavně ze Základní školy Plaňany kam odchází většina dětí, kteří velmi oceňují jejich připravenost.Důležitým ukazatelem je i zájem rodičů o naší MŠ. Podařilo se zcela zaplnit novou třídu, která funguje od 1.9.2011. Z ročního hodnocení vyplynulo, že jsme splnili stanovené cíle, k tomu jistě přispěly velmi pěkné vztahy na pracovišti, vzájemná komunikace, předávání informací jak ze seminářů DVPP, tak ze školení provozních pracovnic.Všechny pracovnice se účastní akcí MŠ.

 

Od 1.9. 2017 jsme zapojeni do projektu s názvem : Šablony pro MŠ Křečhoř. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na kombinaci následujících témat : osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků a přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.

Číslo výzvy : 02_16_022

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007254

Číslo jednací projektu :MSMT- 21422/2017

 MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEČHOŘ,280 02 KOLÍN

       VNITŘNÍ PŘEDPIS č.19 č.j.: 46/27

                        Š K O L N Í     Ř Á D    M A T E Ř S K É     Š K O L Y

/ vypracován v souladu se zákonem č. 561 / 2004, ve znění zákona č.472/2011 Sb.a s vyhláškou MŠMT ČR č.14 /2005 Sb. o předškolním vzdělávání s účinností od 1.9.2016 , novelou Školského zákona č. 178/2016 Sb.- část s účinností od 1.1.2017/


Údaje o zařízení : Mateřská škola Křečhoř

Adresa : Křečhoř č. 103, 280 02 Kolín

IČO: 750332208

Tel. 321729340,720446999


Ředitelka školy : Renata Malíková


Typ MŠ: MŠ s celodenním provozem – 2třídní


Hygienická kapacita : 50 dětí


1. Provoz školy : 6.30 – 16,00 hodin


- Děti přicházejí do MŠ do 8.00 hodin z důvodu bezpečnosti se budova MŠ zamyká, ve výjimečných případech a po dohodě s učitelkou

mají rodiče možnost přivést své dítě déle ( návštěva lékaře apod. )

- Pedag. pracovníci odpovídají za děti od doby převzetí od rodičů nebo jimi pověřené osoby až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají.

- Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v šatně dětí.

- Provoz MŠ se přerušuje  6 týdnů v době letních prázdnin.Přerušení provozu MŠ v době jarních prázdnin pouze v případě malého zájmu ze strany zákonných zástupců dětí. Všechna přerušení provozu jsou se souhlasem zřizovatele MŠ. Rodičům je přerušení provozu oznámeno 2 měsíce předem.


2. Přijímací řízení / § 34 odst.2 škol. zákona č. 178/2016/ :


písm.a - individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné docházky dítěte do mateřské školy v odůvodněných případech ( § 34b odst 1 škol.zákon č. 178/2016 Sb.)

písm. b – vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a škol.zákona č.178/2016 Sb.

písm.c – vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky dle §38a škols.zákona č.178/2016 Sb.

a) jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte

-Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to kapacita MŠ dovolí

- Do MŠ se přijímají zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let,nejdříve však pro děti od 2 let § 34,odst.1 škol.zákon č.178/2016 Sb./ samostatné při jídle, částečně samostatné při oblékání, emočně připravené na vstup do MŠ, bez plen /

- MŠ může přijmout pouze dítě, které má řádně vyplněnou Přihlášku a Evidenční list dítěte,které se podrobilo pravidelným očkováním.


- Rozhodnout o přijetí dítěte může ředitelka školy i na zkušební dobu tří měsíců a to v případě, není-li při zápisu zcela zřejmé do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám školy.

- Rodiče nahlásí v MŠ každou změnu v uvedených údajích /místo trvalého pobytu a změna telefonu/.

- V případě odložení školní docházky rodiče předloží ředitelce MŠ, z důvodu opisu čísla jednacího do Evidenčního listu dítěte, rozhodnutí o odkladu školní docházky svého dítěte vypracované ředitelem ZŠ ve které byli u zápisu do ZŠ.

              

3. Ukončení docházky / § 35 škol. zákona č. 561/2004 / :

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ a to po dohodě se zřizovatelem a předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže : 

- Dítě bez omluvy nedochází do MŠ déle jak 2 týdny

- Zástupce dítěte opakovaně závažným způsobem narušuje provoz školy a jednání k nápravě byla bezúspěšná

- V průběhu zkušební doby, a to na základě doporučení pediatra,pedagog. psych. poradny nebo spec. pedag. centra

- Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelkou na jiném termínu úplaty


Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy nelze, jelikož je pro ně předškolní vzdělávání povinné.4. Platby v MŠ :

- Platba svačin probíhá v hotovosti u prac. ŠJ pí. Kovaříkové a pí. Smrkovské

- Z organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů

- Ostatní platby – viz vnitřní předpis č. 24 „Úplata za předškolní vzdělávání vypracován v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb.

- Stravování dětí – viz Stravovací řád vypracován v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb.


5. Povinnosti rodičů :

- Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hodin, na další den do 10.00 hodin den předem osobně nebo telefonicky

V případě neplnění povinností spojených s povinným předškolním vzděláváním budou zákonní zástupci dítěte nejprve ústně, následně písemně na tuto skutečnost upozorněni. Pokud nedojde k nápravě bude tato skutečnost nahlášena orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy.

- Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé , mají povinnost informovat učitelky o  zdravotním stavu dítěte § 22 Šk. zákona č. 561/2004

                                 - Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí MŠ

                                 - Při příznacích onemocnění dítěte v MŠ / teplota, zvracení, bolest břicha , nebo výskytu vši dětské /, jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče

            Do MŠ patří jen děti zdravé, učitelky mohou v zájmu zachování zdraví ostatních dětí a v odůvodněných případech vyžadovat lékařské  potvrzení, že je dítě zdravé a může do MŠ.

-          Rodiče mají zákonnou povinnost si dítě vyzvednout v určené době §5 odst. 1 vyhláška 14/2005 Sb., tj. v pracovních dnech do 16,00 hod. Pokud tak neučiní pí. učitelka jej telefonicky kontaktuje a zůstane s dítětem v mateřské škole

     

6. Práva rodičů :

Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

Rodiče mají právo :

- Konzultovat výchovné i jiné problémy s pedag. pracovnicemi školy

- Seznámit se s činností MŠ formou informací na nástěnkách a třídních schůzkách

- Přispívat k obohacení výchovného programu školy

- Vstupovat do třídy – po dohodě s paní učitelkou

- Účastnit se akcí pořádaných MŠ / školní výlety, poslední zvonění apod./

- Využít pro své dítě adaptační režim / postupné zvykání dítěte v novém prostředí /7. Povinnosti dítěte :

- Respektovat paní učitelku

- Vzájemně si neubližovat, pomáhat si pěstovat pěkné vztahy

- Dodržovat osobní hygienu

- Oznámit učitelce jakékoliv tělesné a duševní násilí

- Oznámit učitelce jakékoliv přání a potřebu

- Dodržovat stanovená pravidla soužití ve třídě


8. Práva dítěte :

Dítě má právo:

- Být respektováno jako jedinec ve společnosti

- Na kladné prostředí a projevování lásky

- Tvořit si svůj vlastní život

- Zvolit si činnost, která mu vyhovuje

- Na vlastní názor

- Na ochranu před použitím násilí, zneužívání, použití narkotik

/ Úmluva o právech dítěte z roku 1989 /9. Zajištění bezpečnosti dítěte :

-                         - Při vycházkách : pokud bude v běžné třídě počet dětí vyšší jak 20 ( vyhláška č. 14/2005 Sb.odst. a) nebo pokud bude počet dětí vyšší jak 12 a budou zde zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let  (vyhláška č.14/2005 Sb.odst.b) , využíváme k pobytu venku školní zahradu . Na delší vycházky  nosí s sebou pí. učitelky zdravotní potřeby, dopravní terčík,  mobilní telefon..Pí. učitelky se od dětí nevzdalují mají o nich neustále přehled,dbají na bezpečnost dětí po celý den, upozorňují děti na nebezpečí úrazu při všech činnostech o čemž vedou záznamy v Třídních knihách. V případě jakéhokoliv úrazu okamžitě poskytnou první pomoc,  oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci.V případě závažnějšího zranění dítěte okamžitě informuje zákonného zástupce dítěte se kterým dohodne další postup ( případný převoz dítěte do zdravotnického zařízení) a informuje ředitelku mateřské školy. Všechny úrazy se zapisují do Knih úrazů a o úrazech, které vyžadují lékařské ošetření vyplní ředitelka mateřské školy Záznam o úraze dítěte a kopii předá zákonnému zástupci dítěte k čerpání pojistné události.

                         - pí. učitelky upozorňují rodiče na vhodné oblečení pro děti na pobyt venku

                             / tepláková souprava, pevné boty, kapesník /

                          - Ve třídě : pí. učitelky dbají na pořádek a čistotu při práci s dětmi,

                        -  děti nesvěřuje jiné osobě, pouze k tomu určené

- nepodává dětem léky od rodičů na doléčení – přijímá pouze děti zdravé, změny popř. nemoci zapisuje do ranního filtru.

 - upozorňuje na vhodné oblečení  do třídy : 

chlapci – tepláky nebo hrací kalhoty bez kšand nebo punčocháče 

děvčata – legíny nebo punčocháče, zástěrka pokud možno ne se zapínáním vzadu (nemusí být)

 

 

 

                          

                         

 

  Pí. učitelky vedou děti ke správnému zacházení nejen s hračkami,ale i k ochraně  majetku školy / domeček na škol. zahradě, tělov. náčiní a nářadí, nábytek ve třídách, hernách, šatnách dětí apod./.Pokud dítě způsobí škodu budou  rodiče o této skutečnosti informováni a vyzváni k náhradě nebo opravě poškozené věci.

 

     10.Kritéria zařazování dětí do oddělení :


   11. Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi a zaměstnanci mateřské školy

- ve škole jsou zohledňovány potřeby jednotlivce, děti jsou vedeny k respektování určitých hranic

- zaměstnanci jednají s dětmi na základě vzájemné úcty, respektu, zachování důstojnosti a vedou k tomu i děti, předcházejí ponižování, zesměšňování, ironizování nebo šikaně. Případné konflikty mezi dětmi ihned řeší pí.učitelky domluvou v případě úmyslného vyvolání konfliktu nebo ublížení  je opět řeší ihned domluvou a o tomto chování informují zákonného zástupce dítěte.

                        - zaměstnanci ctí slušnost a ohled na druhé a vedou k tomu i děti

                        - obě strany dodržují stanovená pravidla, limity, řád školy

                        - všichni zaměstnanci jsou seznámeni se zásadami komunikace s dětmi

                        - děti se mohou kdykoliv obrátit na zaměstnance o radu, pomoc


Výchovně vzdělávací práci zajišťují v I.třídě : Malíková Renata – řed. MŠ

                                                                                Zelinková Klára – uč. MŠ

                                                                                Palková Marcela - školní asistent

                                                       ve II.třídě : Nováková Michaela - uč. MŠ

                                                                              Pecková Andrea  – uč. MŠ

O úklid a čistotu se stará v I.třídě : Kovaříková Alena - školnice, ve II.třídě : Smrkovská Gabriela - uklízečka

Příprava,výdej stravy a úklid je náplní práce v I.třídě paní Kovaříkové Aleny, ve II.třídě paní Smrkovské Gabriely.


                                                                                                                                                                                      Malíková R. - řed. MŠ

V Křečhoři 6.1.2018Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Mateřská škola Křečhoř, Křečhoř čp. 103, 280 02 Kolín Kontakty na správce údajů: Renata Malíková, ředitelka Tel.: 321 729 340 Mail: MSKRECHOR@seznam.cz Jaká je odpovědnost správce? Jako správce(MŠ) jsme odpovědni za ochranu osobních údajů fyzických osob, jejichž osobní data zpracováváme s tím, že k tomuto konání máme důvod. Důvodem je většinou právní povinnost, může to být i veřejný zájem nebo splnění smluvní povinnosti. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme. O řádné nakládání s osobními údaji se stará také tzv. pověřenec. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Jana Havelková, mail:havelkova@khconsult.cz, TF: 605 040 407 Proč musí mít mateřská škola (MŠ) pověřence? Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy, a to zejména, pokud se nechcete ( z jakýchkoli důvodů) obrátit přímo na zástupce MŠ. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je sice "ve službách" správce, ale je vázán důvěrností i v rámci stížností odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce. Práva fyzických osob (=subjektů údajů) v oblasti ochrany osobních údajů Pokud máme k dispozici osobní údaje fyzických osob a tyto osobní údaje zpracováváme (=ukládáme, disponujeme s nimi v rámci nějaké agendy), mají fyzické osoby právo:

1) Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export)(podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

2) Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

3) Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni ( čl. 6 odst. 1 písm. e) ON, anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), je tu právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

4) na informace o zpracování osobních údajů, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“).

5) Pokud je zpracování osobních údajů založeno na tom, že subjekt údajů udělil souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), je zde právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas lze odvolat tak, že na adresu MSKRECHOR@seznam.cz zašlete požadavek na zrušení daného souhlasu. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo podat osobně.

6) Vyřízení požadavku lze významně urychlit tím, že způsob podání podnětu/požadavku nám umožní identifikovat totožnost žadatele, např. datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

7) Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je i dohlížet na to, zda s osobními údaji pracujeme v souladu s právním rámcem.