CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Jedná se o jednopatrovou budovu a hospodářský pavilon.
Horní část budovy byla do roku 2009 využívána zřizovatelem ke sportovním aktivitám ( stolní tenis, cvičení žen), po stavebních úpravách, které proběhly v roce 2010 opět slouží, od 1.9.2011 jako II. třída mateřské školy.
Přízemí i I. poschodí :
Místnosti mat. školy jsou slunné, prostorné, vhodně a účelně vybavené. Postupně je v přízemí zařízení modernizováno: nové židličky, lehátka, lůžkoviny, kuchyňka, skříňky na hračky, psací stůl, kanc. židle, konf. stolek,skříňky na doklady, koberce v herně a třídě.Ve třídě v I.poschodí je vybavení nové.
Hospodářský pavilon je z části využíván zřizovatelem mateřské školy. Byla zde vybudována obecní knihovna.
Budova je obklopena velkou zahradou s vlnitým terénem. Je využívána k pobytu dětí venku a nabízí velké možnosti k realizaci různých her a činností ( pískoviště,herní prvky, domečky, prolézačky). Na podzim 2015 byla zahrada částečně zrekonstruována a doplněna novými herními prvky. Na zahradě je několik vzrostlých keřů a stromů, které dotváří ráz zahrady.
Mateřská škola je umístěna na konci vesnice, což umožňuje pozorování přírody v různých ročních obdobích a vytváření kladného vztahu k přírodě. Děti jsou nenásilnou formou vedeny k ochraně přírody a životního prostředí.
Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem, kapacita třídy i hygienická kapacita je stejná tj. 50 dětí.
Od 1.3. 2003 je naše mateřská škola zařazena do sítě škol, jako právní subjekt.
Předškolní vzdělávání zajišťují 4 plně kvalifikované pedagogické pracovnice , které  splňují kvalifikaci pro učitelky mateřské školy dle zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., § 6 odst. 1. 
Provoz zajišťují 2 pracovnice s rozděleným úvazkem, část jako školnice - uklízečka a část jako pracovnice školní jídelny – výdejny. V naší mateřské škole se nevaří, obědy jsou dováženy z nedaleké vývařovny firmou Roman Janoušek Pražská 54, 280 02 Kolín, zajišťují dovoz i dodávku jídel. Tyto služby jsou smluvně zajištěny.

VÝŠE  ŠKOLNÉHO : 200,- Kč/ měsíčně

CENA OBĚDA : 32,- Kč

CENA DOPOLEDNÍ SVAČINY : 7 - 9,- Kč 

CENA ODPOLEDNÍ SVAČINY : 6 -7,- Kč

CELODENNÍ PITNÝ REŽIM : 2 - 3,- Kč


CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 1. Jako venkovská mat. škola s výhodným umístěním na konci vesnice, využíváme hlavně pozorování přírody v různých ročních obdobích.

 2. Vytváříme kladný vztah k přírodě – vedeme děti k ochraně životního prostředí – ekologii.

 3. Pečujeme o zdravý rozvoj a růst dětí předšk.věku. Využíváme přírodních podmínek v okolí mat.školy k pobytu dětí na čerstvém vzduchu a otužování dětí. Snažíme se, aby se děti každý den něco nového naučily, setkaly se s nějakou hodnotou a byly u nich podporovány postoje.

 4. Doplňujeme rodinnou výchovu, reagujeme na vývojová specifika a individuální potřeby dětí ve věku od dvou do tří let, úzce spolupracujeme s rodiči ( předávání zkušeností z přednášek a seminářů DVPP).

 5. Vytváříme vhodný program v době pobytu dětí v mat. škole s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem ,dovednostem a věku dětí. Rozvíjíme dětské sebevědomí podchycením různých schopností, stimulujeme rozvoj různých druhů nadání dětí. Doporučujeme děti ve spolupráci s rodiči do ZUŠ v Kolíně.

 6. Dětem s vadnou výslovností zajišťujeme logopedickou péči – ve spolupráci s PPP v Kolíně, popřípadě vyšetření školní zralosti, odchylky v chování dětí, vyšetření dětí se speciálními potřebami. Vše po dohodě a se souhlasem rodičů.Pro děti nadané a děti se speciálními potřebami zpracujeme Plány pedagogické podpory nebo dle stupně přiznaných podpůrných opatření Indivudální plány,které 3x ročně vyhodnocujeme dle Evaluačního plánu.

 7. Věnujeme zvýšenou pozornost předškolním dětem a dětem s odloženou školní docházkou (uvolňovací cviky, správný úchop tužky, početní představy apod...), pro děti s odkladem školní docházky zpracováváme Individuální vzdělávací programy,se souhlasem rodičů, které také 3x ročně hodnotíme dle Evaluačního plánu.

 8. Pracujeme podle ŠVP PV.

 9. Od května 2012 jsme zapojeni do projektu „ Mámy pro mámy“, jehož autorem je sdružení „Nedoklubko“ ( vyrábíme drobné dárky pro rodiny s předčasně narozenými dětmi.

 10. Od září 2020 jsme zapojeni v projektu " I použitý olej má další využití".

 11. Výsledky vzdělávacího procesu hodnotíme kladně.Vycházíme z vyjádření učitelů hlavně ze Základní školy Plaňany kam odchází většina dětí, kteří velmi oceňují jejich připravenost.Důležitým ukazatelem je i zájem rodičů o naší MŠ. Podařilo se zcela zaplnit novou třídu, která funguje od 1.9.2011. Z ročního hodnocení vyplynulo, že jsme splnili stanovené cíle, k tomu jistě přispěly velmi pěkné vztahy na pracovišti, vzájemná komunikace, předávání informací jak ze seminářů DVPP, tak ze školení provozních pracovnic.Všechny pracovnice se účastní akcí MŠ.

 

Od 1.9. 2019 jsme zapojeni do projektu s názvem : Šablony pro MŠ Křečhoř II. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na kombinaci následujících témat : osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků a přechodu dětí z mateřské školy do základní školy

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014377

Číslo jednací projektu :MSMT- 25729/2019-2                                               MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEČHOŘ,280 02 KOLÍN

                                       VNITŘNÍ PŘEDPIS č.19      č.j.: 46/27

                               Š K O L N Í    Ř Á D   M A T E Ř S K É    Š K O L Y

Tento školní řád byl zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon),       zákonem č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví) a metodickým doporučením Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy: "Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021, vzhledem ke Covid-19 a Manuálem Covid-19 testování ve školách duben 2021

Nabývá účinnosti dne 12.4.2021

           Údaje o zařízení :                             Mateřská škola Křečhoř

           Adresa :                                             Křečhoř č. 103, 280 02 Kolín

                                                                       IČO: 750332208

                                                                       Tel. 321729340,720446999

            Ředitelka školy :                               Renata Malíková

            Typ MŠ:                                            MŠ s celodenním provozem – 2třídní

            Hygienická kapacita :                      50 dětí

 1.      Provoz a vnitřní režim mateřské školy         

          Provoz mateřské školy ………. od 6.30 hodin do 16.00 hodin

-          Pedag. pracovníci odpovídají za děti od doby převzetí od rodičů nebo jimi pověřené osoby až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají.

-          Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v šatně dětí a na webových stránkách mateřské školy.

-          Provoz MŠ se přerušuje 6 týdnů v době letních prázdnin. Přerušení provozu MŠ v době jarních  a vánočních prázdnin pouze v případě žádného zájmu ze strany zákonných zástupců dětí. Všechna přerušení provozu jsou se souhlasem zřizovatele MŠ. Rodičům je přerušení provozu oznámeno 2 měsíce předem.

Režimové požadavky :

-          Děti se scházejí nejpozději do 8.00 hodin, ve výjimečných případech v průběhu dopoledne po předchozí domluvě zákonného zástupce s učitelkou. Z důvodu bezpečnosti se budova zamyká. U vstupů do MŠ jsou k dispozici zvonky. Opakované pozdní příchody dětí v různou dobu dopoledne narušují zásadním způsobem koncentraci dětí a vzdělávací proces. Proto uvítáme, pokud rodiče budou specifika denního režimu respektovat. Mateřská škola a její pedagogický tým se snaží maximálně respektovat individuální specifika dětí, k tomuto je však nutno vytvářet vhodné podmínky, aby se děti mohly vzdělávat.

-          Hlavní činnosti dítěte v MŠ je spontánní hra, spontánní činnosti, řízené činnosti učitelka pracuje s dětmi ve skupině i individuálně.

-          Výchovné i vzdělávací činnosti jsou zařazovány učitelem/učitelkou v průběhu dne s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dítěte.

-          Mateřská škola není zařízením, které by poskytovalo hlídání.

-          Pohybové aktivity jsou dítěti umožněny po celý den.

-          Pobyt venku se uskutečňuje dvě hodiny dopoledne, odpoledne dle klimatických podmínek.

-          Pobyt venku bývá zkrácen nebo vynechán pouze při nepříznivých klimatických podmínkách, při vzniku smogových situací nebo při nevhodných povětrnostních podmínkách.

-          V letních měsících se většina činností dětí provádějí venku.

-          Škola zohledňuje režimové požadavky nařízením Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice.

-          Odpolední spánek a relaxace je zařazena po obědě.

-          Pro děti „nespící” je nabízen klidový režim, spojený s prohlížením knih, předčítání pohádek, poslech pohádek, hra, plnění úkolů k přípravě do ZŠ atd.

-          Stravování je zajištěno třikrát denně, škola má výdejnu (přesnídávky, obědy i svačiny). Stravování podle doporučení manuálu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy musí probíhat tak, že děti nesmí samostatně manipulovat s jídlem, ani jídelními potřebami.

-          Mateřská škola poskytuje celodenní pitný režim. Děti mají k dispozici dětský čaj, různých příchutí, džusy, vodu se sirupem, mléko a vodu v zásobníku, na každé třídě.

-          Mateřská škola dodržuje intervaly mezi jídly (3 hodiny).

-          Mateřská škola neumožňuje využívání dětských plen ani dudlíků. Výjimky tvoří zdravotní omezení či diagnózy, které musí zákonný zástupce doložit potvrzením lékaře dítěte či školským poradenským zařízením.

 

 

2.      Přijímací řízení / § 34 odst.2 škol. zákona č. 178/2016/ :

  Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období

       od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy po          dohodě se zřizovatelem a zveřejní je na webových stránkách MŠ, nástěnkách v šatnách dětí a na vývěsce obce Křečhoř.

-        Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, konkrétně § 50 zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví).

-        MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním – má doklad, že je proti nákaze imunní, či zákonný zástupce doloží potvrzení lékaře o kontraindikaci. Při vydávání rozhodnutí o přijetí se postupuje dle stanovených kritérií k přijímání dětí.

-        MŠ přijímá děti v průběhu školního roku, pokud to umožňuje volná kapacita.

-        Mateřská škola nepřijímá děti po naplnění kapacity, která je stanovena zápisem do rejstříku MŠMT a provozními specifiky mateřské školy.

-        K předškolnímu vzdělávání se přednostně vždy přijímají děti plnící povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole ze spádových obcí.

-        Přijmout lze dítě mladší 3 let, ale takové dítě musí být schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a dodržovat základní hygienické návyky. Toto je na individuálním posouzení ředitelky mateřské školy.

-        Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3 ŠZ) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

-        Mateřská škola nemá povinnost přijetí dítěte mladšího 3 let!

 

-        Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit své dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ( § 34a odst. 2 škol.zákona č. 178/2016Sb.) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

-        Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky.

-         Denní 4 hodinový blok povinného předškolního vzdělávání začíná v 8 hod. do 12 hod. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdniny souladu s organizací školního roku v základních a středních školách  ( § 34a odst. 3 Škol. zákon č. 178/2016 Sb.), pokud je mateřská škola v provozu během školních prázdnin má dítě právo na předškolní vzdělávání.

              -    Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve spádové škole. Spádovou školou je mateřská škola v místě, kde má dítě trvalý pobyt, může zvolit i jinou mateřskou školu ovšem bez práva na přednostní přijetí dítěte – viz poslední věta v § 34odst.3 Škol. zákona č. 178/2016 Sb. účinná od 1.9.2017 nebo zvolí jiný způsob vzdělávání § 34a odst.5  Škol.zákon č.178/2016 Sb.

-         písm.a - individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje  bez pravidelné docházky dítěte do mateřské školy v odůvodněných případech ( § 34b odst 1 Škol.zákon č. 178/2016 Sb.)

-          písm. b – vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47  a 48a Škol.zákona č.178/2016 Sb.

-     písm.c – vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo    plnění povinné školní docházky dle §38a Škol.zákonač.178/2016 Sb.

-  Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem než formou pravidelné denní docházky je povinen tuto skutečnost písemně oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku ředitelce mateřské školy

                  ( v průběhu  zápisu do MŠ).

-         Oznámení musí obsahovat dle §34b,odst.2 Škol.zákona178/2016 Sb

                        a) jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte

                        b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

                        c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte

-         Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítětě, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno, které vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a předá zákonnému zástupci dítěte zkrácený výpis ze Školního vzdělávacího programu mateřské školy (§34b, odst.3 Škol.zákon č.178/2016 Sb.)

-         Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast u ověření osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech výchovy.

-         Termín ověření : druhá polovina měsíce listopadu, doba ověření : max. 20 minut

-         Náhradní termín : první polovina měsíce prosince, doba ověření .max. 20 minut

-         Ověření se uskuteční za účasti ředitelky mateřské školy, učitelky z předškolní třídy a zákonného zástupce dítěte.

-         Ukončení individuálního vzdělávání § 34b,odst.4 a 6 Škol.zákona č.178/2016Sb. – pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu.

-         Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odst.5 Škol.zákona č.178/2016, nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

               

                 - MŠ může přijmout pouze dítě, které má řádně vyplněnou Přihlášku a Evidenční list dítěte, které se                                 podrobilo pravidelným očkováním (nevztahuje se na předškoláky).

                - V případě odložení školní docházky rodiče předloží ředitelce MŠ, z důvodu opisu čísla jednacího do                                 Evidenčního listu dítěte, rozhodnutí o odkladu školní docházky svého dítěte vypracované ředitelem ZŠ ve                       které byli u zápisu do ZŠ.

3. Ukončení docházky / § 35 Škol. zákona č. 561/2004 / :

                Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ a to po dohodě se zřizovatelem a předchozím                                 písemném upozornění zástupce dítěte jestliže : 

                               - Dítě bez omluvy nedochází do MŠ déle jak 2 týdny

                               - Zástupce dítěte opakovaně závažným způsobem narušuje provoz školy a jednání k nápravě byla                                     bezúspěšná

                               - V průběhu zkušební doby, a to na základě doporučení pediatra, pedagog. psych. poradny nebo                                         spec. pedag. centra

                               - Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za stravování ve stanoveném termínu a nedohodne                                   se s ředitelkou  na jiném termínu úplaty

 

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy nelze, jelikož je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné.

 

4. Platby v MŠ :

-         S účinností od 1.9.2017 je vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.  ( § 123 odst.2 Škol.zákon č. 178/2016Sb.)

                              - Platba svačin probíhá v hotovosti u prac. ŠJ  pí. Kovaříkové a pí. Smrkovské

                                - Z organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů

                                - Ostatní platby – viz vnitřní předpis č. 24 „Úplata za předškolní                                                                                              vzdělávání vypracován v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb.

                                - Stravování dětí – viz Stravovací řád vypracován v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb.

-         Rodiče jsou povinni odevzdávat doklady o zaplacení obědů a školného do 25.každého měsíce ředitelce mateřské školy

                                  

5. Povinnosti rodičů :

                                 - Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hodin, na další den do 10.00 hodin den                                          předem osobně nebo telefonicky

-         Rodiče dětí v posledním ročníku mateřské školy jsou povinni plnit povinnosti spojené s povinným předškolním vzděláváním :

-          pravidelná docházka dítěte do MŠ

-         v případě jiné formy vzdělávání zajisti účast dítěte na ověřění osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech výchovy

-         platby stravného a odevzdání dokladů o zaplacení v daném termínu

-         informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, které mohou mít vliv na průběh předškolního vzdělávání

-         povinnost omlouvání dětí – osobně, telefonicky, formou SMS nebo e-mailem do 3 pracovních dnů

-         o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání na 3 a více dnů, žádají rodiče přímo u ředitelky mateřské školy.

V případě neplnění povinností spojených s povinným předškolním vzděláváním budou zákonní zástupci dítěte nejprve ústně, následně písemně na tuto skutečnost upozorněni. Pokud nedojde k nápravě bude tato skutečnost nahlášena orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy.

 

-          oznamovat mateřské škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

-          přivádět do mateřské školy dítě zdravé, bez známek infekčního onemocnění jako je rýma, průjem, kašel, výskyt vši dětské .Při příznacích těchto onemocnění dítěte v MŠ  nebo při výskytu vši dětské u dítěte, jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče.

 

-          zajistit vhodné oblečení dětí pro pobyt ve třídě i venku, zajistit bezpečnou a vhodnou obuv.

-          dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti.

-          respektovat denní režim mateřské školy a vývojová a individuální specifika nejen svého dítěte, ale také ostatních dětí navštěvujících MŠ.

-          dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti.

-          nedávat dětem do MŠ cenné předměty, u nichž je riziko ztráty.

-          oznamovat MŠ změnu bydliště, tel. spojení, změnu zdravotní pojišťovny a jiných údajů potřebných pro MŠ.

-          přivádět do MŠ své dítě čisté, upravené.

 

-    Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé , mají povinnost informovat učitelky o  zdravotním stavu dítěte                       § 22 Šk. zákona č. 561/2004

                       

 

V souladu s doporučením odborné společnosti praktických lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně je za normální, tělesnou teplotu považována teplota do 37 stupňů.

 

Kroky mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění u dítěte:

 

Postup mateřské školy odpovídá požadavkům materiálu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021:

 

-          Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce

-          Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte (dítě přivádí například starší sourozenec), je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.

-          Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole, dítěti je neprodleně nasazena ochrana úst a nosu, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.

-          Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Zákonný zástupce toto potvrzení předkládá mateřské škole.

 

-          V případě podezření na výskyt nákazy COVID – 19 bude škola postupovat dle manuálu „ Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021

a podle zákona o ochraně veřejného zdraví ( zajistí izolaci dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistí pro ně dohled zletilé fyzické osoby ( §7 odst.3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Zákonný zástupce má povinnost si dítě neprodleně vyzvednout.

-          V případě nutnosti  omezení šíření viru SARS- Cov-2 a jeho mutací budou děti ve škole pravidelně testovány dle „ Manuálu Covid -19 – testování ve školách duben 2021“

 

            Do MŠ patří jen děti zdravé, učitelky mohou v zájmu zachování zdraví ostatních

 dětí a v odůvodněných případech vyžadovat lékařské  potvrzení, že je dítě zdravé a   může do MŠ.  Učitelka nepodává dětem léky od rodičů na doléčení – přijímá pouze děti zdravé, změny popř. nemoci zapisuje do ranního filtru.

-             Rodiče mají zákonnou povinnost si dítě vyzvednout v určené době §5 odst. 1 vyhláška 14/2005 Sb., tj. v pracovních dnech do 16,00 hod. Pokud tak neučiní pedagogický pracovník jej telefonicky kontaktuje a zůstane s dítětem v mateřské škole. Pedagogický pracovník je povinen se dále průběžně pokoušet kontaktovat zákonné zástupce, případně písemně pověřené osoby. Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD). Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může pedagogický pracovník kontaktovat příslušný obecní úřad nebo Policii ČR, případně Městskou policii, pokud v obci působí. Ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD.

           

 

 

6. Práva rodičů :

            Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

            Rodiče mají právo :

- Konzultovat výchovné i jiné problémy s pedag. pracovnicemi školy po předchozí domluvě během roku dle jejich potřeb

                        - Seznámit se s činností MŠ formou informací na nástěnkách a třídních schůzkách

                        - Přispívat k obohacení výchovného programu školy

                        - Vstupovat do třídy – po dohodě s paní učitelkou

                        - Účastnit se akcí pořádaných MŠ / školní výlety, poslední zvonění apod./

                        - Využít pro své dítě adaptační režim / postupné zvykání dítěte v novém prostředí /

-     Podílet se na vytváření podmínek zásad osobní hygieny ze strany mateřské školy na                       dodržování  zásad osobní hygieny

 

 

           

 

            7. Povinnosti dítěte :

                        - Respektovat paní učitelku

                        - Vzájemně si neubližovat, pomáhat si pěstovat pěkné vztahy

                        - Dodržovat osobní hygienu

                        - Oznámit učitelce jakékoliv tělesné a duševní násilí

                        - Oznámit učitelce jakékoliv přání a potřebu

                        - Dodržovat stanovená pravidla soužití ve třídě

                        - Dodržovat zásady osobní hygieny

- Účastnit se v situacích vyplývajících z platných právních předpisů a nařízen tzv. distanční formy výuky

 

 

            8. Práva dítěte :

                        Dítě má právo:

                        -  Být respektováno jako jedinec ve společnosti

                        -  Na kladné prostředí a projevování lásky

                        - Tvořit si svůj vlasní život

                        -  Zvolit si činnost, která mu vyhovuje

                        -  Na vlastní názor

                        -  Na ochranu před použitím násilí, zneužívání, použití narkotik

                                    / Úmluva o právech dítěte z roku 1989 /

-Na opakovanou edukaci ze strany školy, v rovině prevence šíření infekčních chorob a dodržování pravidel osobní hygieny

                        -Na vytváření prostředí ze strany mateřské školy, pro dodržování zásad hygieny

-Na prostředí, ve kterém se předchází šíření infekčních chorob a dodržují se v rámci možností mateřské školy a v souladu s platnými právními předpisy hygienická opatření a požadavky zákonného zástupce dětí

                        -Na ochranu zdraví a bezpečí

 

 

            9. Zajištění bezpečnosti dítěte :

Při vzdělávání dětí dodržuje učitelka pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Školní řád vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů na školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, celoplošných nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky, lokálních nařízení příslušné Krajské hygienické stanice, manuálem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy :“ Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021, vzhledem ke Covid – 19“, případně nařízeními vlády České republiky.

 

                         - Při vycházkách : pokud bude v běžné třídě počet dětí vyšší jak 20 ( vyhláška č. 14/2005 Sb.odst. a) nebo pokud bude počet dětí vyšší jak 12 a budou zde zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let  (vyhláška č.14/2005 Sb.odst.b) , využíváme k pobytu venku školní zahradu . Na delší vycházky  nosí s sebou pí. učitelky zdravotní potřeby, dopravní terčík,  mobilní telefon.. Pí. učitelky se od dětí nevzdalují mají o nich neustále přehled, dbají na bezpečnost dětí po celý den, upozorňují děti na nebezpečí úrazu při všech činnostech o čemž vedou záznamy v Třídních knihách. V případě jakéhokoliv úrazu okamžitě poskytnou první pomoc, oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci. V případě závažnějšího zranění dítěte okamžitě informuje zákonného zástupce dítěte se kterým dohodne další postup ( případný převoz dítěte do zdravotnického zařízení) a informuje ředitelku mateřské školy. Všechny úrazy se zapisují do Knih úrazů a o úrazech, které vyžadují lékařské ošetření vyplní ředitelka mateřské školy Záznam o úraze dítěte a kopii předá zákonnému zástupci dítěte k čerpání pojistné události.

- pí. učitelky upozorňují rodiče na vhodné oblečení pro děti do třídy i na pobyt   venku

                       

            - Ve třídě : pí. učitelky dbají na pořádek a čistotu při práci s dětmi,

                        -  děti nesvěřuje jiné osobě, pouze k tomu určené

 

           

10.Podmínky zacházení s majetkem MŠ

Děti :

-po dobu vzdělávání při pobytu v MŠ zajišťuje učitelka, aby děti zacházely šetrně s pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly majetek školy.

-v případě poškození majetku MŠ ze strany dětí může učitelka po domluvě se zákonným zástupcem sjednat opravu nebo náhradu

-děti si mohou nosit své osobní hračky za předpokladu, že splňují bezpečnostní podmínky a se souhlasem učitelky.

 

Rodiče :

-zákonný zástupce dítěte bere na vědomí možnost ztráty nebo poškození přinesené hračky, bez nároku náhrady

-po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učitelce školy.

-ve všech prostorách školy i zahrady platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholu.

11.Kritéria zařazování dětí do oddělení :

-          do I. třídy budou zařazeny mladší děti od 2,5 – 5 let

-          do II.třídy budou zařazeny starší děti od 3 – 7 let

                       

 12. Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi a zaměstnanci mateřské školy

- ve škole jsou zohledňovány potřeby jednotlivce, děti jsou vedeny k respektování určitých hranic

- zaměstnanci jednají s dětmi na základě vzájemné úcty, respektu, zachování důstojnosti a vedou k tomu i děti, předcházejí ponižování, zesměšňování, ironizování nebo šikaně. Případné konflikty mezi dětmi ihned řeší pí.učitelky domluvou v případě úmyslného vyvolání konfliktu nebo ublížení  je opět řeší ihned domluvou a o tomto chování informují zákonného zástupce dítěte.

                        - zaměstnanci ctí slušnost a ohled na druhé a vedou k tomu i děti

                        - obě strany dodržují stanovená pravidla, limity, řád školy

                        - všichni zaměstnanci jsou seznámeni se zásadami komunikace s dětmi

                        - děti se mohou kdykoliv obrátit na zaměstnance o radu, pomoc

   13. Práva a povinnosti mateřské školy

                        - Mezi základní povinnosti mateřské školy patří zejména povinnost zajistit kvalitní výchovně-vzdělávací proces o dítě pod vedením kvalifikovaných pedagogů a zajistit optimální podmínky pro to, aby vzdělávací proces mohl probíhat

                        - Mateřská škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění ( jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta čichu a chuti apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti.

                        - Mateřská škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby ( §7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

          - Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí jedné třídy.

         - Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní mateřské školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky.

          - K dalším povinnostem mateřské školy patří povinnost vytvářet podmínky odpovídajícího personálního obsazení, prostorového zajištění, hygienických podmínek odpovídajících hygienickým a dalším předpisům. Škola je povinna individuálním přístupem a pomocí přispívat k všestrannému rozvoji dítěte.

          - Škola si vyhrazuje především právo rozhodnout o umístění resp. přeřazení dítěte do jedné ze svých tříd za současného splnění ostatních zákonných náležitostí.

 

14. Pravidla nakládání s osobními údaji žáků a zaměstnanců mateřské školy (GDPR)

                - s osobními údaji žáků a zaměstnanců mateřské školy je nakládáno dle směrnice ochrany  osobních údajů 95/46/ES a dle souvisejícího zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

            Výchovně vzdělávací práci zajišťují v I.třídě : Malíková Renata – řed. MŠ

                                                                                        Vernerová Jana  – uč. MŠ

                                                                                             Palková Marcela – školní asistent

                                                                    ve II.třídě : Nováková Michaela - uč. MŠ

                                                                                       Dis. Putasová Karolína – uč. MŠ

            O úklid a čistotu se stará v I.třídě: Kovaříková Alena - školnice

                                                  ve II.třídě : Smrkovská Gabriela - uklízečka

            Příprava,výdej stravy a úklid je náplní práce v I.třídě paní Kovaříkové Aleny, ve II.třídě paní Smrkovské                      Gabriely.

 

V souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace je nutné sledovat informace o změnách organizace a provozu mateřské školy na webových stránkách mateřské školy a na nástěnkách v šatnách dětí.

                                                                                                                                          Malíková R. - řed. MŠ

V Křečhoři 12.4.2021

 

 

                                                                                  

                                                                                  

 


Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Mateřská škola Křečhoř, Křečhoř čp. 103, 280 02 Kolín Kontakty na správce údajů: Renata Malíková, ředitelka Tel.: 321 729 340 Mail: MSKRECHOR@seznam.cz Jaká je odpovědnost správce? Jako správce(MŠ) jsme odpovědni za ochranu osobních údajů fyzických osob, jejichž osobní data zpracováváme s tím, že k tomuto konání máme důvod. Důvodem je většinou právní povinnost, může to být i veřejný zájem nebo splnění smluvní povinnosti. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme. O řádné nakládání s osobními údaji se stará také tzv. pověřenec. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Jana Havelková, mail:havelkova@khconsult.cz, TF: 605 040 407 Proč musí mít mateřská škola (MŠ) pověřence? Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy, a to zejména, pokud se nechcete ( z jakýchkoli důvodů) obrátit přímo na zástupce MŠ. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je sice "ve službách" správce, ale je vázán důvěrností i v rámci stížností odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce. Práva fyzických osob (=subjektů údajů) v oblasti ochrany osobních údajů Pokud máme k dispozici osobní údaje fyzických osob a tyto osobní údaje zpracováváme (=ukládáme, disponujeme s nimi v rámci nějaké agendy), mají fyzické osoby právo:

1) Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export)(podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

2) Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

3) Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni ( čl. 6 odst. 1 písm. e) ON, anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), je tu právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

4) na informace o zpracování osobních údajů, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“).

5) Pokud je zpracování osobních údajů založeno na tom, že subjekt údajů udělil souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), je zde právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas lze odvolat tak, že na adresu MSKRECHOR@seznam.cz zašlete požadavek na zrušení daného souhlasu. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo podat osobně.

6) Vyřízení požadavku lze významně urychlit tím, že způsob podání podnětu/požadavku nám umožní identifikovat totožnost žadatele, např. datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

7) Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je i dohlížet na to, zda s osobními údaji pracujeme v souladu s právním rámcem.